top of page

NGICG Vedtekter, vedtatt 16. november 2022

§ 1 Navn
Organisasjonens navn er Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe.

På engelsk benyttes Norwegian Gastrointestinal Cancer Group.

Kortformen NGICG kan benyttes.

 

§ 2 Målsetning
NGICG skal arbeide for å utbre kunnskap om og interesse for gastrointestinal cancer, herunder bidra til forskning og forbedring av diagnostikk, utredning, behandling og oppfølging av pasienter med slik kreftsykdom.

 

§ 3 Organisering

 • Styret - og tre faggrupper:

 • NGICG-ØV (Øsofagus og ventrikkel)

 • NGICG- HPB (Lever, galleveier og pankreas)

 • NGICG-CR (Colon og rektum)

 

§ 4 Styret
Styret er organisasjonens øverste myndighet og består av inntil 12 medlemmer som velges for 4 år. Funksjonstiden starter førstkommende 1. januar etter ordinært valg.

Suppleringsvalg kan foretas ved behov etter innstilling fra valgkomiteen.

 

Styret er slik sammensatt:

 • En gastroenterologisk kirurg og en onkolog fra hver av de fire helseregionene.

 • Leder av hver av de tre faggruppene

 • 1 representant fra Kreftregisteret

 

§ 5 Styrets oppgaver
Styret skal arbeide med offentlige myndigheter og andre organisasjoner for å fremme sine synspunkter ifølge organisasjonens målsetting.

 

Styret skal bidra til at Helsedirektoratets handlingsprogrammer for kreftsykdommer innenfordøyelsessystemet er oppdaterte og korrekte. 

Styret kan foreslå overfor Helsedirektoratet at det utarbeides handlingsprogram på områder de finner aktuelle og foreslå egnede arbeidsgrupper til disse.

Forslag til nye eller endrede handlingsprogram fra faggruppene skal forelegges Styret for uttalelse før de oversendes Helsedirektoratet.

 

- Styret skal oppnevne representanter til, og ha overordnet ansvar for, arbeidet i faggruppene og ved behov være ankeinstans.

- Styret skal godkjenne vedtekter for faggruppene.

- Styret er ansvarlig for å arrangere nasjonale fagmøter minimum en gang årlig.

- Styret møtes ved behov og minst 2 ganger per år. 

- Ett av styremøtene arrangeres alltid i forbindelse med Onkologisk Forum. 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst 7 medlemmer er til stede.

§ 6 Oppgaver for faggruppene

Faggruppene oppnevnes av styret og rapporterer til dette.

 

Gruppene skal innenfor sine respektive fagområder arbeide for organisasjonens målsetting og

 • stimulere til forskning og kliniske studier

 • foreslå opprettelse av og bidra til drift av nasjonale registre

 • ha ansvar for oppdaterte faglige anbefalinger

 • drifte gruppen i henhold til egne vedtekter

 

§ 7 Valg
Styret oppnevner Valgkomite bestående av to onkologer og to gastrokirurger med stor erfaring og legitimitet i sine respektive fagmiljøer. Valgkomiteen kan også bestå av personer utenfor styret.

 

Valgkomiteen skal innstille representanter til ordinært valg ut fra en valgbar gruppe foreslått av:

 • De tre faggruppene fremmer forslag på to kandidater hver til styret.

 • Avdelingsoverlege ved gastrokirurgisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, Stavanger Universitetssjukehus, Haukeland Universitetssykehus, St Olavs Hospital og Universitetssykehuset Nord Norge fremmer forslag på to kandidater fra egen institusjonog en kandidat utenom eget sykehus.

 

 • Avdelingsoverlege ved onkologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, AkershusUniversitetssykehus, Stavanger Universitetssjukehus, Haukeland Universitetssykehus, St Olavs Hospital og Universitetssykehuset Nord Norge fremmer forslag på to kandidater fra egen institusjon.

 

 • Kreftregisteret oppnevner en representant.

 
Valg foretas i forbindelse med NGICG fagsesjonen under Onkologisk Forum i valgåret og følgende harstemmerett:

 • Medlemmer av det sittende styret

 • Deltakere i fagsesjonen med klinisk arbeid innen foreningens fagområde

 
Blant de valgte medlemmene av styret, skal det separat velges leder etter innstilling fra valgkomiteen.
 
Ved suppleringsvalg konstituerer styret et nytt medlem for gjenværende funksjonstid, som hovedregel med samme organisatoriske og faglige tilknytning som utgående styremedlem.
 
§ 8 Økonomi
NGICG baserer seg på økonomisk støtte fra Helsedirektoratet og eventuelt andre offentlige organer og helseforetak. Kreftregisteret fører regnskap og dette revideres sammen med Kreftregisterets regnskap.
 
§ 9 Vedtektsendringer
Endring i vedtektene krever 2/3 flertall av styrets medlemmer.

bottom of page